4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 20. března 2018 – CeDe Group AB v. KAN Sp. z o.o. v konkursu

(Věc C-198/18)

(2018/C 190/15)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta domstolen

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: CeDe Group AB

Odpůrkyně: KAN Sp. z o.o. v konkursu

Předběžné otázky

1.

Musí být článek 4 nařízení č. 1346/2000 vykládán v tom smyslu, že se použije na žalobu podanou ke švédskému soudu insolvenčním správcem polské společnosti, jejíž úpadek je předmětem insolvenčního řízení v Polsku, proti švédské společnosti na zaplacení zboží dodaného na základě smlouvy, kterou uvedené společnosti uzavřely před úpadkem?

2.

Je-li odpověď na první otázku kladná, má význam skutečnost, že insolvenční správce během soudního řízení postoupil předmětnou pohledávku společnosti, která do řízení vstoupila na místo insolvenčního správce?

3.

Je-li odpověď na druhou otázku kladná, má význam skutečnost, že společnost, která vstoupila do řízení, se později ocitne v úpadku?

4.

Pokud odpůrkyně v řízení před soudy v situaci uvedené v první otázce tvrdí, že by pohledávka insolvenčního správce na zaplacení měla být započtena proti pohledávce vzniklé z téže smlouvy, jedná se o situaci započtení zahrnutou čl. 4 odst. 2) písm. d)?

5.

Musí být vztah mezi čl. 4 odst. 2) písm. d) a čl. 6 odst. 1) nařízení č. 1346/2000 vykládán v tom smyslu, že se čl. 6 odst. 1) použije pouze tehdy, pokud podle práva státu, který řízení zahájil, není možné uplatnit započtení, nebo lze čl. 6 odst. 1) použít také na jiné situace, například kdy v dotčených právních řádech existuje pouze určitý rozdíl mezi úrovní možnosti započtení, nebo kdy neexistují žádné rozdíly, ale započtení je nicméně ve státě, který řízení zahájil, odmítnuto?