4.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 190/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 19 mars 2018 – Jadran Dodič mot BANKA KOPER, ALTA INVEST

(Mål C-194/18)

(2018/C 190/13)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i det nationella målet

Klagande: Jadran Dodič

Motparter: BANKA KOPER, ALTA INVEST

Tolkningsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 1.1 i rådets direktiv 2001/23/EG (1) tolkas så, att en överlåtelse såsom den som genomfördes under de i förevarande fall aktuella omständigheterna, som omfattade kundernas finansiella instrument och övriga tillgångar som förvaltades för kundernas räkning (i det aktuella fallet värdepapper), redovisningen av kundernas immateriella värdepapper, övriga finansiella tjänster och sidotjänster samt arkivet, med hänsyn till att uppdragsgivarna (kunderna), efter det att den första motpartens finansiella förmedlingsverksamhet upphörde, till syvende och sist själva beslutade huruvida de skulle vända sig till den andra motparten för att erhålla dessa tjänster, även ska kvalificeras som överlåtelse av företag eller del av företag i lagens mening?

2)

Har antalet uppdragsgivare till vilka den andra motparten numera, efter det att den första motparten upphörde med sin finansiella förmedlingsverksamhet, tillhandahåller tjänster betydelse under de givna omständigheterna?

3)

Har den omständigheten att den första motparten fortsätter sin verksamhet med uppdragsgivarna i egenskap av icke-oberoende finansrådgivare, och i denna roll samarbetar med den andra motparten, någon inverkan på kvalificeringen som överlåtelse av företag eller verksamhet?


(1)  Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 2001, s. 16)