201806010371917332018/C 211/171932018CJC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180319141521

Vec C-193/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 19. marca 2018 – Google LLC/Spolková republika Nemecko


C2112018SK1410120180319SK0017141152

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 19. marca 2018 – Google LLC/Spolková republika Nemecko

(Vec C-193/18)

2018/C 211/17Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Google LLC

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa charakteristika „služb[a]…, ktorá pozostáva úplne alebo prevažne z prenosu signálov v elektronických komunikačných sieťach“ uvedená v článku 2 písm. c) rámcovej smernice 2002/21/ES ( 1 ) vykladať tak, že zahŕňa alebo môže zahŕňať aj e-mailové služby na internete, ktoré sú ponúkané na otvorenom internete a samé neumožňujú prístup na internet?

a)

Má sa táto charakteristika konkrétne vykladať tak, že už informačno-technické spracovanie, ktoré zabezpečuje poskytovateľ e-mailovej služby prostredníctvom svojich e-mailových serverov tým, že e-mailovým adresám priradí IP adresy zúčastnených fyzických pripojení a e-maily rozdelené do dátových balíkov v otvorenom internete odosiela, resp. naopak ich prijíma prostredníctvom rôznych balíkov internetových protokolov, sa považuje za „prenos signálov“, alebo „prenos signálov“ predstavuje až prenos týchto dátových balíkov internetom zabezpečovaný internetovými (access) providermi?

b)

Má sa táto charakteristika vykladať predovšetkým tak, že prenos e-mailov rozdelených do dátových balíkov prostredníctvom otvoreného internetu, ktorý je vykonávaný internetovými (access) providermi, môže byť pričítaný poskytovateľovi takejto e-mailovej služby, takže aj tento poskytovateľ poskytuje službu, ktorá spočíva v „prenose signálov“? Za akých podmienok je prípadne takéto pričítanie možné?

c)

Pre prípad, že poskytovateľ takejto e-mailovej služby prenáša signály buď sám alebo mu v každom prípade môže byť prenos signálov internetového (access) providera pričítaný: má sa táto charakteristika vykladať konkrétne tak, že takáto e-mailová služba bez ohľadu na prípadné dodatočné funkcie služby, ako sú editovanie, ukladanie a usporadúvanie e-mailov alebo spravovanie kontaktných údajov, a bez ohľadu na technické úsilie vynaložené poskytovateľom s ohľadom na jednotlivé služby, spočíva tiež „celkom alebo prevažne“ v prenose signálov, pretože pri funkčnom posúdení je z pohľadu používateľov relevantná komunikačná funkcia služby?

2.

Pre prípad, že charakteristika uvedená v bode 1 sa má vykladať tak, že v zásade nezahŕňa e-mailové služby ponúkané na internete, ktoré sú poskytované prostredníctvom otvoreného internetu a samy neumožňujú prístup na internet: môže byť táto charakteristika predsa len výnimočne naplnená, ak poskytovateľ takejto služby prevádzkuje zároveň niekoľko vlastných elektronických komunikačných sietí spojených s internetom, ktoré môžu byť v každom prípade používané aj na účely e-mailovej služby? Za akých podmienok je to prípadne možné?

3.

Ako sa má vykladať charakteristika uvedená v článku 2 písm. c) rámcovej smernice 2002/21/ES „bežne poskytovanú za úhradu“?

a)

Vyžaduje si táto charakteristika najmä zaplatenie úhrady zo strany používateľa alebo môže úhrada spočívať aj v poskytnutí iného protiplnenia používateľa, ktoré je v ekonomickom záujme poskytovateľa služby, napríklad v aktívnom poskytnutí osobných alebo ostatných údajov používateľov alebo v získavaní týchto údajov poskytovateľom služby iným spôsobom pri používaní služby?

b)

Vyžaduje si charakteristika predovšetkým, aby bola úhrada povinne zaplatená tým subjektom, v koho prospech je služba poskytnutá alebo je postačujúce aj čiastočné alebo úplné financovanie služby tretími osobami, napríklad prostredníctvom reklamy zobrazenej na webovej stránke poskytovateľa služby?

c)

Vzťahuje sa predovšetkým pojem „bežne“ v tejto súvislosti na okolnosti, za ktorých poskytovateľ konkrétnej služby túto službu poskytuje, alebo na okolnosti, za ktorých sa poskytujú identické alebo porovnateľné služby vo všeobecnosti?


( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. ES L 108, 2002, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).