201806010371917332018/C 211/171932018CJC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL20180319141521

Kohtuasi C-193/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 19. märtsil 2018 – Google LLC versus Saksamaa Liitvabariik


C2112018ET1410120180319ET0017141152

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 19. märtsil 2018 – Google LLC versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-193/18)

2018/C 211/17Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Google LLC

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas raamdirektiivi 2002/21/EÜ ( 1 ) artikli 2 punktis c kasutatud mõistet „teenus, mis seisneb tervikuna või peamiselt signaalide edastamises elektrooniliste sidevõrkude kaudu“ tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab või võib hõlmata ka veebipõhiseid e-posti teenuseid, mis tehakse kättesaadavaks avatud interneti kaudu ilma ise internetiühendust pakkumata?

a)

Kas seda mõistet tuleb eelkõige tõlgendada nii, et „signaalide edastamiseks“ tuleb pidada juba infotehnoloogilise töötlemise toiminguid, mida kirjeldatud e-posti teenuse osutaja teeb oma e-posti serveri kaudu, luues ühenduse e-posti aadresside ja asjaomaste füüsiliste ühenduste IP-aadresside vahel ning saates või (vastupidi) võttes vastu andmepakettidesse jaotatud e-kirju avatud interneti kaudu internetiprotokollistiku eri protokolle kasutades, või tuleb „signaalide edastamiseks“ pidada alles nende andmepakettide edastamist interneti kaudu, mida teeb internetiteenuse pakkuja?

b)

Kas seda mõistet tuleb eelkõige tõlgendada nii, et andmepakettidesse jaotatud e-kirjade edastamine interneti kaudu, mida teeb internetiteenuse pakkuja, on omistatav kirjeldatud e-posti teenuse osutajale, see tähendab, et ka tema osutab selles mõttes teenust, mis seisneb „signaalide edastamises“? Millistel tingimustel on selline omistamine võimalik?

c)

Juhul kui kirjeldatud e-posti teenuse osutaja kas edastab ise signaale või on internetiteenuse pakkuja poolne signaalide edastamine talle omistatav, kas siis tuleb kõnealust mõistet eelkõige tõlgendada nii, et kirjeldatud e-posti teenus seisneb olenemata selle teenuse muudest funktsioonidest, nagu e-kirjade kirjutamine, salvestamine ja korrastamine või kontaktandmete haldamine, ja olenemata nende funktsioonide pakkumiseks vajalikust tehnikast, „tervikuna või peamiselt“ signaalide edastamises, sest funktsionaalse käsitluse järgi on kasutaja seisukohalt esiplaanil selle teenuse sidefunktsioon?

2.

Kui esimeses eelotsuse küsimuses nimetatud mõistet tuleb tõlgendada nii, et üldiselt ei hõlma see veebipõhiseid e-posti teenuseid, mis tehakse kättesaadavaks avatud interneti kaudu ilma ise internetiühendust pakkumata, siis kas see mõiste võib erandina hõlmata olukorda, kus sellise teenuse osutaja käitab lisaks internetiga ühendatud elektroonilise side võrku, mida saab igal juhul kasutada ka e-posti teenuse jaoks? Millistel tingimustel on see võimalik?

3.

Kuidas tuleb tõlgendada raamdirektiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punktis c kasutatud mõistet „tavaliselt tasu eest osutatav“?

a)

Kas see mõiste eeldab eelkõige kasutajapoolset teatava tasu maksmist või võib kasutaja teha tasu maksmise asemel muu vastusoorituse, mis pakub teenuseosutajale majanduslikku huvi näiteks seetõttu, et kasutaja teeb oma isikuandmed või muud andmed aktiivselt kättesaadavaks või tekib teenuseosutajal neile andmetele juurdepääs teenuse kasutamise käigus muul viisil?

b)

Kas see mõiste eeldab eelkõige, et tasu maksab tingimata isik, kellele asjaomast teenust osutatakse, või piisab ka sellest, kui teenust rahastatakse kas osaliselt või tervikuna kolmandate isikute poolt, näiteks teenuseosutaja veebisaidil reklaami tegemise kaudu?

c)

Kas mõistele „tavaliselt“ seletuse andmisel tuleb sellega seoses lähtuda tingimustest, mille alusel konkreetse teenuse osutaja oma teenust pakub, või tingimustest, mille alusel identseid või võrreldavaid teenuseid üldjuhul pakutakse?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT 2002, L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349).