28.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 182/14


15. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-192/18)

(2018/C 182/17)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Poola Vabariik on 12. juuli 2017. aasta seaduse, mis käsitleb üldkohtute korralduse seaduse muutmist (Prawo o ustroju sądów powszechnych), artikli 13 punktides 1–3 kehtestanud erineva pensioniea naistele ja meestele, kes töötavad kohtunikuna üldkohtus või kõrgeimas kohtus (Sąd Najwyższy), või prokurörina, siis on Poola Vabariik rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 157 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (1) artikli 5 punktist a ja artikli 9 lõike 1 punktist f tulenevaid kohustusi,

ning

tuvastada, et kuna Poola Vabariik on nimetatud seaduse artikli 13 punktis 1 vähendanud üldkohtu kohtunike pensioniiga ning samal ajal andnud justiitsministrile pädevuse otsustada selle seaduse artikli 1 punkti 26 alapunktide b ja c alusel kohtunike teenistusaja pikendamise üle, siis on Poola Vabariik rikkunud Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 punktist 2 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon heidab Poola Vabariigile ette, et kuna Poola Vabariik on 12. juuli 2017. aasta seaduse, mis käsitleb üldkohtute korralduse seaduse muutmist, artikli 13 punktides 1–3 kehtestanud erineva pensioniea naistele ja meestele, kes töötavad kohtunikuna üldkohtus või kõrgeimas kohtus, või prokurörina, ning kuna Poola Vabariik on sama seaduse artikli 13 punktis 1 vähendanud üldkohtu kohtunike pensioniiga ning samal ajal andnud justiitsministrile pädevuse otsustada selle seaduse artikli 1 punkti 26 alapunktide b ja c alusel kohtunike teenistusaja pikendamise üle, siis on Poola Vabariik rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 157 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) artikli 5 punktist a ja artikli 9 lõike 1 punktist f ning Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 punktist 2 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tulenevaid kohustusi.


(1)  ELT L 204, lk 23.