28.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 182/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 9. marts 2018 — Oro Efectivo S.L. mod Diputación Foral de Bizkaia

(Sag C-185/18)

(2018/C 182/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Oro Efectivo S.L.

Sagsøgt: Diputación Foral de Bizkaia

Præjudicielt spørgsmål

Spørgsmålet om, hvorvidt Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) og princippet om afgiftsneutralitet, der følger af dette direktiv, samt Domstolens praksis, som fortolker dette princip, er til hinder for en national lovgivning, i medfør af hvilken en medlemsstat kan anmode en erhvervsdrivende om betaling af en indirekte afgift, som er forskellig fra moms, som følge af den erhvervsdrivendes erhvervelse fra en privatperson af løsøre (nemlig guld, sølv eller smykker), når:

1.

den erhvervede genstand ved forarbejdning og efterfølgende overdragelse er bestemt til selve den erhvervsdrivendes erhvervsvirksomhed

2.

de momspligtige transaktioner gennemføres ved at genindføre den erhvervede genstand i handelskredsløbet, og

3.

den lovgivning, der finder anvendelse i denne medlemsstat, ikke tillader den erhvervsdrivende i forbindelse med disse transaktioner at fratrække det beløb, der er betalt i afgift i forbindelse med den første af de nævnte erhvervelser.


(1)  EUT 2006, L 347, s. 1.