28.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 182/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 9. března 2018 – Oro Efectivo S.L. v. Diputación Foral de Bizkaia

(Věc C-185/18)

(2018/C 182/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Oro Efectivo S.L.

Odpůrce: Diputación Foral de Bizkaia

Předběžná otázka

Brání směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) a zásada daňové neutrality, která z uvedené směrnice vyplývá, jakož i judikatura SDEU, která směrnici vykládá, vnitrostátní právní úpravě, podle které členský stát může požadovat zaplacení nepřímé daně odlišné od DPH od podnikatele či hospodářského subjektu za nabytí movitého majetku (konkrétně zlata, stříbra či šperků) od jednotlivce pokud:

1)

nabytý předmět bude prostřednictvím zpracování a dalšího převodu určen k hospodářské činnosti uvedeného podnikatele;

2)

dojde k plněním podléhajícím DPH při opětovném uvedené nabytého zboží do obchodního oběhu; a

3)

použitelná právní úprava daného státu podnikateli či hospodářskému subjektu neumožňuje při takových plněních provést odpočet částky zaplacené z titulu uvedené daně za první z uvedených nabytí?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.