28.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 182/13


Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 9 март 2018 г. — Oro Efectivo S.L./Diputación Foral de Bizkaia

(Дело C-185/18)

(2018/C 182/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Oro Efectivo S.L.

Ответник: Diputación Foral de Bizkaia

Преюдициални въпроси

Допускат ли Директива 2006/112/ЕО (1) на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, произтичащият от нея принцип на данъчен неутралитет и съдебната практика на Съда на Европейския съюз за нейното тълкуване национална правна уредба, според която държава членка може да начислява на предприятие или самостоятелно заето лице косвен данък, различен от данъка върху добавената стойност (ДДС), за придобиването на движима вещ (по-конкретно злато, сребро или бижута) от физическо лице, когато:

1)

Придобитата вещ ще бъде предназначена чрез обработването ѝ или последващото ѝ прехвърляне за самата дейност на предприятието.

2)

Ще бъдат извършени облагаеми с ДДС сделки при включването на придобитата вещ отново в търговския оборот, и

3)

Приложимото законодателство в тази държава членка не допуска при такива сделки предприятието или самостоятелно заетото лице да приспадне платения при първото от посочените по-горе придобивания данък.


(1)  ОВ L 347, 2006 г,. стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.