201806150461954922018/C 231/101782018CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL201803079911

Vec C-178/18 P: Odvolanie podané 7. marca 2018: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH a Intervet international BV/Európska agentúra pre lieky


C2312018SK910120180307SK00109191

Odvolanie podané 7. marca 2018: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH a Intervet international BV/Európska agentúra pre lieky

(Vec C-178/18 P)

2018/C 231/10Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (v zastúpení: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska agentúra pre lieky

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

vyhlásil odvolanie odvolateliek za prípustné a zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie, ktoré EMA predložila odovolateľkám 3. decembra 2015 týkajúce sa povinnosti oznámiť určité informácie v súlade s nariadením o prístupe k dokumentom ( 1 ), a

zaviazal EMA na náhradu všetkých trov konania v súvislosti s touto vecou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudok sa má zrušiť z týchto dôvodov:

Všeobecný súd nedospel k záveru, že sporné dokumenty by boli chránené podľa všeobecnej prezumpcie dôvernosti,

Všeobecný súd nerozhodol, že by sporné dokumenty tvorili výlučne dôverné obchodné informácie chránené podľa článku 4 ods. 2 nariadenia o prístupe k dokumentom,

Všeobecný súd nerozhodol, že by sporné dokumenty museli byť chránené podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o prístupe k dokumentom a

EMA nevykonala riadne zváženie záujmov, ktoré sa podľa nariadenia vyžaduje.


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).