201806010281917502018/C 211/141762018CJC21120180618PL01PLINFO_JUDICIAL20180307111222

Sprawa C-176/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 marca 2018 r. – Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís


C2112018PL1120120180307PL0014112122

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 marca 2018 r. – Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Sprawa C-176/18)

2018/C 211/14Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Strona pozwana: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Pytania prejudycjalne

1)

Czy w przypadku, gdy rolnik nabył sadzonki odmiany roślin w szkółce (przedsiębiorstwie osoby trzeciej) i zasadził je zanim przyznanie [wspólnotowego prawa do ochrony] odmiany wywołało skutki, objęcie jego późniejszej działalności polegającej na sukcesywnym zbieraniu plonów z tych drzew ius prohibendi określonym w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 ( 1 ) wymaga spełnienia warunków zawartych w ust. 3 tego artykułu, ponieważ chodzi o materiał ze zbioru? Czy też działalność polegająca na zbieraniu plonów powinna być rozumiana jako wytwarzanie lub rozmnażanie odmiany, które prowadzą do powstania „materiału ze zbioru”, i której zakazanie przez posiadacza odmiany roślin nie wymaga spełnienia warunków z ustępu 3?

2)

Czy zgodna z art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 jest wykładnia, zgodnie z którą system ochrony kaskadowej dotyczy któregokolwiek z zachowań wymienionych w ust. 2, które odnoszą się do „materiału ze zbioru”, włącznie z samą czynnością zbioru, czy tylko czynności późniejszych wobec wytworzenia tego materiału ze zbioru, jak przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu?

3)

Czy w przypadku rozszerzenia ochrony kaskadowej na „materiał ze zbioru”, przewidzianego w art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94, do spełnienia pierwszego warunku konieczne jest, by nabycie sadzonek nastąpiło po uzyskaniu przez posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin czy też [Or. 10] wystarczające byłoby posiadanie przez niego ochrony tymczasowej, skoro nabycie miało miejsce w okresie pomiędzy publikacją wniosku [o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony] a momentem, od którego przyznanie [wspólnotowego prawa do ochrony] odmiany roślin wywołało skutki?


( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (DZ.U. 1994, L 227, s. 1)