201806010281917502018/C 211/141762018CJC21120180618LV01LVINFO_JUDICIAL20180307111222

Lieta C-176/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. martā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís


C2112018LV1120120180307LV0014112122

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. martā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Lieta C-176/18)

2018/C 211/14Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītājs: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Atbildētājs: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai – gadījumā, ja lauksaimnieks no kādas stādaudzētavas (trešās personas uzņēmuma) ir iegādājies augu šķirnes stādus un tos iestādījis, kamēr šīs šķirnes aizsardzība vēl nebija stājusies spēkā – uz šā lauksaimnieka vēlāko darbību, proti, koku nākamo ražu ievākšanu Regulas (EK) Nr. 2100/94 ( 1 ) 13. panta 2. punktā noteiktās ius prohibendi var attiekties tad, ja ir iestājušies šā panta 3. punktā noteiktie nosacījumi, jo tas ir uzskatāms par ievākto materiālu? Vai arī turpretim jāuzskata, ka šī ražas novākšanas darbība ir šķirnes ražošana vai pavairošana, kas rada “ievākto materiālu” un kuru augu šķirnes īpašnieks var aizliegt arī tad, ja nav izpildīti 3. punkta nosacījumi?

2)

Vai ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 13. panta 3. punktu ir saderīga interpretācija, ka vairākposmu aizsardzības sistēma aptver jebkuru no šā panta 2. punktā minētajām darbībām ar “ievākto materiālu”, arīdzan pašu tā ievākšanu, vai tikai tās darbības, kas notiek pēc šā ievāktā materiāla ražošanas, kā, piemēram, tā uzglabāšana un tirdzniecība?

3)

Vai – Regulas (EK) Nr. 2100/94 13. panta 3. punktā paredzētajā vairākposmu aizsardzības sistēmas piemērošanā “novāktajam materiālam” – tālab, lai tiktu izpildīts pirmais nosacījums, ir vajadzīgs, ka stādu iegāde būtu notikusi pēc tam, kad īpašnieks jau ir saņēmis Kopienas aizsardzību augu šķirnei, vai turpretim būtu pietiekami, ka tolaik tai būtu bijusi pagaidu aizsardzība, jo iegāde notikusi laikposmā no pieteikuma publicēšanas līdz augu šķirnes aizsardzības spēkā esamības sākumam?


( 1 ) Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 (1994. gada 27. jūlijs) par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (OV 1994, L 227, 1. lpp.).