4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/8


Преюдициално запитване от Court of Appeal (Обединено кралство), постъпило на 5 март 2018 г. — AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

(Дело C-172/18)

(2018/C 190/11)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподатели: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree

Ответници: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

Преюдициални въпроси

Когато предприятие, което е установено и е с местоживеене в държава членка А, е предприело на територията ѝ действия за рекламиране и предлагане за продажба на стоки със знак, идентичен с марка на ЕС, на уебсайт, предназначен за търговци и потребители в държава членка Б:

i)

компетентен ли е съд в областта на марката на ЕС в държава членка Б да се произнесе по иск за нарушение на марка на ЕС поради рекламиране и предлагане за продажба на стоки на съответната територия?

ii)

ако не, какви други критерии трябва да вземе предвид този съд в областта на марката на ЕС, за да установи дали е компетентен да се произнесе по иска?

iii)

в случай че отговорът на подточка ii) изисква от този съд в областта на марката на ЕС да установи дали предприятието е предприело активни действия в държава членка Б, какви критерии трябва да се вземат предвид за целите на това установяване?