4.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 190/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Förenade kungariket) den 5 mars 2018 – Safeway Ltd mot Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

(Mål C-171/18)

(2018/C 190/10)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i det nationella målet

Kärande: Safeway Ltd

Svarande: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Tolkningsfrågan

Om ett pensionssystems regler ger befogenhet enligt nationell rätt att genom ändring i pensionssystemets trustavtal retroaktivt sänka värdet på både mäns och kvinnors intjänade pensionsrättigheter för en period mellan det datum då en skriftlig kungörelse om avsedda ändringar i pensionssystemet görs och det datum då trustavtalet faktiskt ändras, krävs det då enligt artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare, och under den omtvistade perioden, artikel 119 i Romfördraget) att både mäns och kvinnors intjänade pensionsrättigheter betraktas som oåterkalleliga under den perioden, på så sätt att deras pensionsrättigheter är skyddade från att minskas retroaktivt med tillämpning av nationell rätt?