4.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 190/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 5. märtsil 2018 – Safeway Ltd versus Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

(Kohtuasi C-171/18)

(2018/C 190/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Safeway Ltd

Vastustajad: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd

Eelotsuse küsimus

Kas olukorras, kus riigisisese õiguse alusel annavad pensioniskeemi eeskirjad asjaomase usalduslepingu muutmisel õiguse vähendada tagasiulatuvalt nii meeste kui ka naiste poolt kogutud pensioniõiguste väärtust ajavahemikul, mis jääb skeemi kavandatavatest muudatustest kirjalikult teavitamise kuupäeva ja usalduslepingu tegeliku muutmise kuupäeva vahele, nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 157 (eelnevalt ning asjaomasel ajal Rooma lepingu artikkel 119), et nii meeste kui naiste kogutud pensioniõigusi tuleb sellel ajaperioodil käsitada tühistamatutena selles mõttes, et nende pensioniõigused on kaitstud tagasiulatuva vähendamise eest riigisisese õiguse alusel?