201806150301954912018/C 231/081682018CJC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL201803057822

Kohtuasi C-168/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 5. märtsil 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer


C2312018ET720120180305ET00087282

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 5. märtsil 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG versus Günther Bauer

(Kohtuasi C-168/18)

2018/C 231/08Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Günther Bauer

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral ( 1 ) artikkel 8 kuulub kohaldamisele, kui tööandjapensioni makstakse riikliku finantsjärelevalve all oleva tööandjatevahelise pensioniskeemi kaudu, kes rahaliste raskuste tõttu pensionimakseid järelevalveasutuse loal põhjendatult vähendab, ja kuigi tööandja vastutab Saksa õigusest tulenevalt oma endistele töötajatele tehtavate pensionimaksete vähendamise eest, ei saa ta maksejõuetuse tõttu täita oma kohustust hüvitada maksete vähendamisest tekkinud vahe?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Millisel juhul saab pidada endisele töötajale tema tööandja maksejõuetusest tekkinud kahju tööandjapensioni maksmisel ilmselgelt ebaproportsionaalseks ja seega kohustada liikmesriike tagama minimaalse kaitse olenemata sellest, et endine töötaja saab kätte vähemalt pool hüvitisest, millele tal on õigus omandatud pensioniõiguste alusel?

3.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas direktiivi 2008/94/EÜ artiklil 8 on vahetu mõju ja kas juhul, kui asjaomane liikmesriik ei ole viidatud direktiivi siseriiklikusse õigusesse üle võtnud või on teinud seda puudulikult, annab see säte isikule õiguse pöörduda liikmesriigi vastu selle liikmesriigi kohtusse?

4.

Kui kolmandale küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas eraõiguslik organisatsioon, mille liikmesriik on – tööandjatele siduvalt – määranud maksejõuetuskindlustuse andjana spondeerima tööandja pensionimakseid ja mis kuulub riikliku finantsjärelevalve alla ning kogub tööandjatelt kohustusliku seadusjärgse maksejõuetuskindlustuse sissemakseid ja saab nagu ametiasutus luua haldusdokumendi alusel täitemenetluse algatamise eeldused, on avaliku sektori asutus liikmesriigis?


( 1 ) ELT 2008, L 283, lk 36.