28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/11


2018 m. kovo 1 d.Rechtbank Noord-Nederland (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HQ, taip pat kaip įstatyminė savo nepilnamečio vaiko IP atstovė, JO / Aegean Airlines SA

(Byla C-163/18)

(2018/C 182/12)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Noord-Nederland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: HQ, taip pat kaip įstatyminė savo nepilnamečio vaiko IP atstovė, JO

Atsakovė: Aegean Airlines SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento Nr. 261/2004 (1) 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad keleivis, kuris pagal (į nacionalinę teisę perkeltą) Direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (2) turi teisę atgauti už lėktuvo bilietus sumokėtą sumą iš savo kelionių organizatoriaus, nebegali reikalauti šios sumos iš oro vežėjo?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar keleivis vis dėlto galėtų reikalauti už lėktuvo bilietus sumokėtos sumos grąžinimo iš oro vežėjo, jeigu reikėtų manyti, kad, kilus kelionių organizatoriaus atsakomybei, jis finansiškai negalėtų atlyginti už lėktuvo bilietus sumokėtos sumos ir nėra ėmęsis jokių atsargumo priemonių, kad užtikrintų šios sumos grąžinimą?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).

(2)  1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990, p. 59; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132).