28.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 182/11


A Rechtbank Noord-Nederland (Hollandia) által 2018. március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – a saját nevében és kiskorú gyermeke, IP törvényes képviselőjeként eljáró HQ, JO kontra Aegean Airlines SA

(C-163/18. sz. ügy)

(2018/C 182/12)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Noord-Nederland

Az alapeljárás felei

Felperesek: a saját nevében és kiskorú gyermeke, IP törvényes képviselőjeként eljáró HQ, JO

Alperes: Aegean Airlines SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet (1) 8. cikkének (2) bekezdését, hogy az az utas, akinek (a nemzeti jogba átültetett) a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv (2) alapján joga van jegye árának utazásszervezője általi visszatérítéséhez, a légi fuvarozótól már nem követelhet visszatérítést?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Mégis követelheti-e az utas a légi fuvarozótól jegye árának visszatérítését, ha abból kell kiindulni, hogy az utas utazásszervezője felelősségre vonása esetén pénzügyileg nem lesz képes a jegy árát ténylegesen visszatéríteni, és az utazásszervező a visszatérítés biztosítását szolgáló megelőző intézkedéseket sem tett?


(1)  A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)

(2)  A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv (HL 1990. L 158., 59. o.)