4.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 190/7


2018 m. vasario 27 d.Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-161/18)

(2018/C 190/09)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Violeta Villar Láiz

Atsakovai: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ir Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciniai klausimai

1.

Remiantis Ispanijos teise, apskaičiuojant senatvės pensiją, baziniam dydžiui, apskaičiuojamam pagal paskutiniais metais gautą atlyginimą, taikytinas koeficientas, kuris priklauso nuo to, kiek iš viso metų per visą profesinę karjerą buvo mokamos įmokos. Ar galima teigti, kad nacionalinės teisės norma, kaip antai įtvirtinta Ley General de la Securidad Social (Bendrasis socialinio draudimo įstatymas) 247 straipsnio a punkte ir 248 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią sumažinamas metų, į kuriuos atsižvelgiama nustatant koeficientą už ne visą darbo dieną dirbtus laikotarpius, skaičius, prieštarauja 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 79/7/EEB (1) dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 4 straipsnio 1 daliai? Ar Direktyvos 79/7/EEB 4 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad metų, kuriais mokėtos įmokos ir į kuriuos atsižvelgiama nustatant koeficientą, taikomą apskaičiuojant senatvės pensiją, skaičius būtų nustatomas vienodai visą ir ne visą darbo dieną dirbusiems darbuotojams?

2.

Ar galima teigti, kad nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, taip pat prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniui, todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas privalo užtikrinti Chartijos veiksmingumą ir netaikyti nagrinėjamų nacionalinės teisės nuostatų ir dėl to neturi prašyti ir laukti, kol teisės aktų leidėjas jas panaikins ar bus pasinaudota kita konstitucine procedūra?


(1)  OL L 6, 1979, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 215.