4.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 190/7


A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanyolország) által 2018. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Violeta Villar Láiz kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(C-161/18. sz. ügy)

(2018/C 190/09)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Az alapeljárás felei

Felperes: Violeta Villar Láiz

Alperesek: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A spanyol jog értelmében az öregségi nyugdíj számításához az utolsó évek munkabére alapján számított számítási alapot olyan mértékben kell figyelembe venni, amely a munkában töltött évek során teljesített járulékfizetési évektől függ. Megállapítható-e, hogy az olyan nemzeti jogi szabályozás, mint a Ley General de la Seguridad Social (társadalombiztosításról szóló általános törvény) 247a. cikkében és 248. cikkének (3) bekezdésében foglalt szabály, amely csökkenti a beszámítható évek számát a százalékos mértéknek a részmunkaidőben ledolgozott időszakokra való alkalmazása esetén, ellentétes a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK irányelv (1) 4. cikkének (1) bekezdésével? A 79/7/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése megköveteli-e, hogy az öregségi nyugdíj kiszámításához alkalmazandó százalékos mérték megállapításához figyelembe vett járulékfizetési évek számát ugyanolyan módon határozzák meg a teljes munkaidőben és a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében?

2)

Úgy kell-e értelmezni, hogy az olyan nemzeti jogi szabályozás, mint amilyen a jelen jogvita tárgyát képezi, ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével is, amely okból a nemzeti bíróság köteles biztosítani a Charta teljes érvényesülését és mellőzni a belső jog vitatott törvényi rendelkezéseinek alkalmazását, anélkül hogy kérelmeznie kellene azok jogalkotói vagy bármilyen egyéb alkotmányos úton történő megsemmisítését vagy várnia kellene arra?


(1)  HL 1979. L 6, 24. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 215. o.