4.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 190/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španělsko) dne 27. února 2018 – Violeta Villar Láiz v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-161/18)

(2018/C 190/09)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Violeta Villar Láiz

Žalovaní v prvním stupni: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předběžné otázky

1)

Podle španělského práva se starobní důchod vypočítá tak, že se na výpočtový základ stanovený na základě příjmů ze závislé činnosti v posledních letech uplatní procentní sazba závislá na počtu let pojištění po celý pracovní život. Musí být taková ustanovení vnitrostátního práva, jako jsou ustanovení čl. 247 písm. a) a čl. 248 odst. 3 Ley General de la Seguridad Social (obecný zákon o sociálním zabezpečení), která v případě dob odpracovaných v režimu práce na částečný úvazek snižují počet let započitatelných pro účely uplatnění procentní sazby, považována za ustanovení v rozporu s čl. 4 odst. 1 směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (1)? Vyžaduje čl. 4 odst. 1 směrnice 79/7/EHS, aby byl počet let pojištění zohledněných pro účely stanovení příslušné procentní sazby, která se má uplatnit při výpočtu starobního důchodu, určen stejným způsobem v případě pracovníků na plný úvazek i pracovníků na částečný úvazek?

2)

Musí být takové ustanovení vnitrostátního práva, jako je ustanovení dotčené v projednávaném sporu, vykládáno v tom smyslu, že je v rozporu i s článkem 21 Listiny základních práv Evropské unie, takže vnitrostátní soud má povinnost zajistit plnou účinnost Listiny a neuplatnit dotčená právní ustanovení vnitrostátního práva a nemusí nejprve žádat o jejich odstranění legislativní cestou ani jiným ústavním postupem či na toto odstranění čekat?


(1)  Úř. věst. 1979, L 6, s. 24; Zvl. vyd. 05/01, s. 215.