4.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 190/7


Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 27 февруари 2018 г. — Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Дело C-161/18)

(2018/C 190/09)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Страни в главното производство

Жалбоподател: Violeta Villar Láiz

Ответници: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Преюдициални въпроси

1)

Съгласно испанското право пенсията за осигурителен стаж и възраст се изчислява, като към основата на пенсията, определена с оглед на заплатите от последните години, се приложи процент, който зависи от броя на годините на осигуряване за целия трудов живот. Трябва ли да се счита, че национална разпоредба като член 247, буква а) и член 248, параграф 3 от Ley General de la Seguridad Social (Общ закон за социалното осигуряване), която при периоди на работа на непълно работно време намалява броя на годините, които се вземат предвид за прилагането на процента, противоречи на член 4, параграф 1 от Директива 79/7/EИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване (1)? Изисква ли член 4, параграф 1 от Директива 79/7/ЕИО броят на годините на осигуряване, които се вземат предвид при определянето на процента, прилаган за изчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, да се определя по един и същ начин за работниците на пълно и на непълно работно време?

2)

Трябва ли да се приеме, че национална правна уредба като оспорената по настоящото дело противоречи и на член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, поради което националната юрисдикция е длъжна да осигури пълното действие на Хартата и да не прилага оспорените национални законови разпоредби, които ѝ противоречат, без да е необходимо да изисква или да изчаква предварителното им премахване по законодателен или друг конституционен ред?


(1)  ОВ L 6, 1979 г., стр. 24.