28.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 182/10


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X BV kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-160/18. sz. ügy)

(2018/C 182/11)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: X BV

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1484/95/EK rendelet (1) 3. cikkének (2), (4) és (5) bekezdését az 1234/2007/EK rendelet (2) 141. cikkével összefüggésben, hogy az e rendelkezésekben ismertetett ellenőrzési mechanizmus célja – az utólagos ellenőrzés esetét is ideértve – nem több, mint annak biztosítása, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok megfelelő időben tudomást szerezhessenek az egymást követő ügyletekkel kapcsolatos olyan tényekről vagy körülményekről, amelyek kétségeket ébreszthetnek a feltüntetett CIF-importár valódiságát illetően, és részletesebb vizsgálatot tehetnek indokolttá?

Vagy az ezzel ellentétes álláspont helytálló, és az 1484/95 rendelet 3. cikkének (2), (4) és (5) bekezdésében ismertetett ellenőrzési mechanizmust – az utólagos ellenőrzés esetében is – úgy kell értelmezni, hogy az importőr által a közösségi piacon a szállítmány feltüntetett CIF-importárának a fizetendő behozatali vámmal növelt összegénél alacsonyabb áron végrehajtott egy vagy több továbbértékesítés nem felel meg az előírt közösségi piaci (értékesítési) feltételeknek, és így már önmagában ezért kiegészítő vámot kell fizetni? Jelentőséggel bír-e ez utóbbi kérdés megválaszolása szempontjából, hogy az importőr által végrehajtott továbbértékesítésre, illetve továbbértékesítésekre az alkalmazandó irányadó árnál alacsonyabb áron került sor? Jelentőséggel bír-e ezzel összefüggésben, hogy az irányadó ár a 2009. szeptember 11-et megelőző időszakban másként lett megállapítva, mint azt követően? Jelentőséggel bír-e továbbá e kérdések megválaszolása szempontjából, hogy az uniós vevők és az importőr kapcsolt vállalkozások?

2)

Amennyiben az 1) pontban foglalt kérdésekre adott válaszból az következik, hogy a veszteséges továbbértékesítés önmagában arra utal, hogy a feltüntetett CIF-importárat figyelmen kívül kell hagyni, hogyan kell meghatározni a fizetendő kiegészítő vám összegét? A vámérték meghatározásának a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (3) 29–31. cikkében szabályozott módszerei alapján kell-e megállapítani a kiegészítő vám kiszámításának alapját? Vagy kizárólag az alkalmazandó irányadó ár alapján kell megállapítani a kiegészítő vám kiszámításának alapját? Ellentétes-e az 1234/2007/EK rendelet 141. cikkének (3) bekezdésével a 2009. szeptember 11-et megelőző időszak tekintetében az ezen időszakban megállapított irányadó ár alkalmazása?

3)

Ha az 1) és 2) pontban foglalt kérdésekre adott válaszból az következik, hogy a kiegészítővám-fizetési kötelezettség szempontjából döntő jelentőséggel bír, hogy a behozott termékeket a közösségi piacon veszteségesen értékesítették tovább, és a fizetendő kiegészítő vám összegének kiszámításához az irányadó árat kell alapul venni, összeegyeztethető-e az 1484/95/EK rendelet 3. cikkének (2), (4) és (5) bekezdése az Európai Unió Bíróságának 2001. december 13-i Kloosterboer Rotterdam B.V. ítéletére (C-317/99, ECLI:EU:C:2001:681) tekintettel az 1234/2007/EK rendelet 141. cikkével?


(1)  A kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 28-i 1484/95/EK bizottsági rendelet (HL 1995. L 145., 47. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 17. kötet, 437. o.).

(2)  A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL 2007. L 299., 1. o.; helyesbítések: HL 2010. L 63., 30. o.; HL 2013. L 97., 4. o.).

(3)  HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 133. o.