14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/23


2018 m. vasario 27 d.Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje André Moens / Ryanair Ltd

(Byla C-159/18)

(2018/C 166/30)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: André Moens

Atsakovė: Ryanair Ltd

Prejudiciniai klausimai

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (1), 5 straipsnio 3 dalies išaiškinimo, susijęs su šiais klausimais:

1.

Ar šioje byloje nagrinėjama aplinkybė, t. y. degalų išsiliejimas ant pakilimo tako, dėl kurio tas takas buvo uždarytas, patenka į sąvoką „įvykis“, kaip ji suprantama pagal 2008 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771) 22 punktą, ar į sąvoką „ypatinga aplinkybė“, kaip ji suprantama pagal minėto reglamento 14 konstatuojamąją dalį, kaip ši sąvoka išaiškinta 2013 m. sausio 31 d. Sprendime McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), ar šios abi sąvokos sutampa?

2.

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje byloje nagrinėjamas įvykis, t. y. degalų išsiliejimas ant pakilimo tako, dėl kurio tas takas buvo uždarytas, turi būti laikomas normaliai oro vežėjo veiklai būdingu įvykiu ir todėl negali būti laikomas „ypatinga aplinkybe“, dėl kurios oro vežėjas gali būti atleistas nuo pareigos sumokėti kompensaciją keleiviams jo lėktuvu vykdomo skrydžio atidėjimo ilgam laikui atveju?

3.

Jei šioje byloje nagrinėjamas įvykis, t. y. degalų išsiliejimas ant pakilimo tako, dėl kurio tas takas buvo uždarytas, laikytinas „ypatinga aplinkybe“, ar galima teigti, kad oro vežėjas šios „ypatingos aplinkybės“ nebūtų galėjęs išvengti net ir imdamasis visų pagrįstų priemonių?


(1)  OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.