201806220041970332018/C 240/141552018CJC24020180709SL01SLINFO_JUDICIAL20180222101121

Zadeva C-155/18 P: Pritožba, ki jo je Tulliallan Burlington Ltd vložila 22. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2017 v zadevi Tulliallan Burlington Ltd/EUIPO, T-120/16,


C2402018SL1010120180222SL0014101112

Pritožba, ki jo je Tulliallan Burlington Ltd vložila 22. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. decembra 2017 v zadevi Tulliallan Burlington Ltd/EUIPO, T-120/16,

(Zadeva C-155/18 P)

2018/C 240/14Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Tulliallan Burlington Ltd (zastopnik: A. Norris, Barrister)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Burlington Fashion GmbH

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča, s katero je bila razveljavljena odločba, s katero je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo družbe Tulliallan Burlington Ltd’s (v nadaljevanju: TBL);

razveljavi odločbo odbora za pritožbe (ali podredno vrne zadevo Splošnemu sodišču v razsojanje v skladu z odločitvijo Sodišča);

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družbi Burlington Fashion GmbH (v nadaljevanju: BFG) naloži plačilo stroškov, ki jih je imela družba TBL v zvezi s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica (družba TBL) se pritožuje zoper sodbo Splošnega sodišča, ker je to napačno uporabilo pravo v spodaj opisanih primerih:

1.

Pritožbeni razlogi v zvezi s kršitvijo člena 8(5) Uredbe o blagovni znamki EU ( 1 )

a)

Splošno sodišče je storilo napako, ker ni podalo nobene ugotovitve glede „povezave“.

b)

Dalje, Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da družba TBL ni predložila dokaza, s katerim bi dokazala oškodovanje razlikovalnega učinka ali neupravičeno prednost.

c)

Splošno sodišče je z ugotovitvijo, da ni bil predložen potreben dokaz, storilo napako, ker je (i) pravni standard postavilo previsoko in (ii) ni upoštevalo upoštevnega dokaza.

d)

Edina ugotovitev, do katere bi namreč lahko prišlo Splošno sodišče, je, da je šlo za oškodovanje razlikovalnega učinka ali dalje oziroma podredno za neupravičeno prednost.

e)

Splošno sodišče je neupravičeno zavrnilo trditve družbe TBL, da je bila odločba odbora za pritožbe nezakonita, ker očitno ni upoštevala trditev, podanih pred njim.

2.

Pritožbeni razlogi v zvezi s kršitvijo člena 8(4) Uredbe o blagovni znamki EU

a)

Splošno sodišče neupravičeno ni ugotovilo, da bi moral odbor za pritožbe zahtevati dodatne navedbe glede člena 8(4) v okoliščinah, v katerih bi bila edina pot za zagotovitev procesnih pravic, da odbor za pritožbe pozove k podaji teh navedb ali odloči samo o vprašanju iz člena 8(5) in vprašanje glede člena 8(4) vrne v odločanje odboru za pritožbe. Splošno sodišče bi moralo odločbo odbora za pritožbe razveljaviti.

b)

Splošno sodišče je neupravičeno potrdilo ugotovitev odbora za pritožbe, da družba TBL ni dokazala, da so izpolnjeni pogoji iz člena 8(4). Splošno sodišče bi moralo ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako, razveljaviti ugotovitve odbora za pritožbe glede člena 8(4) in priti do ugotovitve, da je bil člen 8(4) kršen.

Pritožbeni razlogi v zvezi s kršitvijo člena 8(1) Uredbe o blagovni znamki EU

a)

Splošno sodišče je neupravičeno uporabilo sodbo Praktiker, saj se glede na odločbo Sodišča v zadevi EUIPO/Cactus (C-501/15 P; EU:C:2017:750), sodba Praktiker na tem mestu ne uporablja za prejšnje znamke.

b)

Dalje in podredno, Splošno sodišče je neupravičeno uporabilo sodbo Praktiker, saj se ta sodba ne uporablja za storitve prodajnih galerij.

c)

Tudi če bi prejšnja znamka družba TBL spadala v okvir „prodaje na drobno“ in zato na področje uporabe sodbe Praktiker, je Splošno sodišče napačno razlagalo sodbo Praktiker, kot da nujno preprečuje ugotovitev o podobnosti znakov, ki povzroča zmedo.

d)

Splošno sodišče zaradi napačnih ugotovitev glede uporabe sodbe Praktiker ni (i) opravilo presoje verjetnosti zmede oziroma (ii) te presoje ni prepustilo odboru za pritožbe. V takih okoliščinah bi moralo storiti eno ali drugo.


( 1 ) Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 154, 2017, str. 1).