7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/41


Recurs introdus la 23 februarie 2018 de Crédit mutuel Arkéa împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 13 decembrie 2017 în cauza T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banca Centrală Europeană

(Cauza C-152/18 P)

(2018/C 161/46)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Crédit mutuel Arkéa (reprezentant: H. Savoie, avocat)

Celelalte părți din procedură: Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii din 13 decembrie 2017 (T-712/15) prin care Tribunalul a respins cererea formulată de Crédit mutuel Arkéa privind anularea Deciziei Băncii Centrale Europene din 5 octombrie 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28) de stabilire a cerințelor prudențiale care sunt aplicabile grupului Crédit mutuel

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă două motive, întemeiate pe:

eroarea de drept întrucât Tribunalul a considerat că articolul 2 alineatul (21) litera (c) din Regulamentul-cadru privind MUS permite BCE să organizeze o supraveghere prudențială consolidată a instituțiilor afiliate la un organism central chiar dacă acesta nu are calitatea de instituție de credit;

eroarea în calificarea juridică a faptelor întrucât Tribunalul a considerat că Crédit mutuel constituie un grup supus supravegherii prudențiale în măsura în care îndeplinește condițiile enunțate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul nr. 575/2013 (1).


(1)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).