7.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/40


2018 m. vasario 23 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Regards Photographiques SARL / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-145/18)

(2018/C 161/44)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Regards Photographiques SARL

Kita kasacinio proceso šalis: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciniai klausimai

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB (1) 103 ir 311 straipsnių, taip pat jos IX priedo A dalies 7 punkto nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas, siekiant nuotraukoms taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą, reikalaujama tik to, kad nuotraukos būtų darytos jų autoriaus, jo paties arba jam prižiūrint pagamintos, pasirašytos ir sunumeruotos neviršijant 30 vienetų kopijų, įskaitant visus dydžius ir pagrindus?

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar valstybėms narėms vis dėlto leidžiama netaikyti lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo nuotraukoms, kurios, be to, nėra meninės?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, kokias kitas sąlygas turi atitikti nuotraukos, kad joms būtų galima taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą? Be kita ko, ar jos turi būti meninės?

Ar šios sąlygos turi būti aiškinamos vienodai visoje Europos Sąjungoje, ar pagal kiekvienos valstybės narės teisę, be kita ko, intelektinės nuosavybės srityje?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).