7.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/40


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 23. února 2018 – Regards Photographiques SARL v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Věc C-145/18)

(2018/C 161/44)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Regards Photographiques SARL

Odpůrce: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Předběžné otázky

„—

Je třeba články 103 a 311 směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (1), jakož i bod 7 části A její přílohy IX vykládat v tom smyslu, že ukládají pouze to, že k tomu, aby se na fotografie vztahovala snížená sazba daně z přidané hodnoty, musí být pořízené autorem, jím nebo pod jeho dohledem vyvolané, signované a číslované v maximálním počtu třiceti exemplářů všech rozměrů a nosných materiálů?

V případě kladné odpovědi na první otázku, mohou přesto členské státy vyloučit ze snížené sazby daně z přidané hodnoty fotografie, které nemají navíc umělecký charakter?

V případě záporné odpovědi na první otázku: jaké další podmínky musí fotografie splňovat, aby se na ně mohla vztahovat snížená sazba daně z přidané hodnoty? Musí vykazovat mimo jiné umělecký charakter?

Musí být tyto podmínky vykládány v rámci Evropské unie jednotně anebo odkazují na právo každého členského státu, zejména v oblasti duševního vlastnictví?“


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).