7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/40


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Дело C-145/18)

(2018/C 161/44)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Regards Photographiques SARL

Ответник: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на членове 103 и 311 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 година (1), както и на точка 7 от част A от приложение IX към същата директива, да се тълкуват в смисъл, че с оглед на това фотографиите да се ползват от намалена ставка на данъка върху добавената стойност, посочените разпоредби изискват само фотографиите да са художествени, да са подготвени за печат от автора си или под негов контрол, да имат подпис на автора и пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера им?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, допустимо ли е все пак държавите членки да изключат възможността за прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност по отношение на фотографии, които не отговарят на допълнителното условие да притежават художествена стойност?

При отрицателен отговор на първия въпрос, на какви други условия трябва да отговарят фотографиите, за да може по отношение на тях да се приложи намалената ставка на данъка върху добавената стойност? По-специално, трябва ли да притежават художествена стойност?

Трябва ли посочените условия да се тълкуват еднакво в рамките на Европейския съюз, или те препращат към законодателството на всяка държава членка, по-специално в областта на интелектуалната собственост?


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).