23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/37


River Kwai International Food Industry Co. Ltd 23. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 14. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-460/14: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (esindajad: advokaadid F. Graafsma ja J. Cornelis)

Teised menetlusosalised: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 14. detsembri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-460/14 Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) vs. Euroopa Liidu Nõukogu; ja

mõista apellandi kohtukulud käesolevas kohtuastmes ja Üldkohtu menetluses kohtuasjas T-460/14 välja AETMD-lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohtu järeldused sisaldavad mitmeid õigusnormi rikkumisi ning faktide ja tõendite moonutusi. Seetõttu leiab apellant, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada.

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks neli väidet.

Esiteks, kuna vaidlustatud kohtuotsuses ei käsitletud apellandi vastuväiteid esialgse hagiavalduse vastuvõetavuse kohta – seal hulgas neljanda väitega seoses –, siis on rikutud apellandi kaitseõigusi Üldkohtus. Vaidlustatud kohtuotsuses on apellandi vastuvõetamatuse vastuväited jäetud arvestamata, ilma et oleks põhjendatud, miks ei peetud vajalikuks apellandi vastuväiteid käsitleda.

Teiseks, kuna vaidlustatud kohtuotsuses liigitati kulude jaotuse küsimus sellisena, mis on seotud normaalväärtuse kindlaksmääramisega ja seega dumpingumarginaali arvutamisega, mitte aga sellisena, mis on seotud asjaolude pideva muutumisega, on selles kohtuotsuses moonutatud tõendeid. Ükski haldusmenetluse käigus esitatud hageja väide ei seosta kulude jaotust dumpingumarginaali arvutamisega.

Lõpuks, vaidlustatud kohtuotsus rikub alusmääruse (1) artiklit 10 ja tagasiulatuva jõu puudumise üldpõhimõtet, kuna apellandi dumpinguvastast tollimaksu tõsteti tagasiulatuvalt 3,6 %-lt 12,8 %-ni.


(1)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, lk 51).