23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/37


Appel iværksat den 23. februar 2018 af River Kwai International Food Industry Co. Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 14. december 2017 i sag T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ved advokaterne F. Graafsma og J. Cornelis)

De andre parter i appelsagen: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 14. december 2017 i sag T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) mod Den Europæiske Unions Råd ophæves, og

Indstævnte tilpligtes at betale appellantens omkostninger i appelsagen og omkostningerne i sagen for Retten i sag T-460/14.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort gældende, at Rettens konklusioner er behæftet med adskillige retlige fejl og med en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder og de fremlagte beviser. Appellanten har derfor gjort gældende, at den appellerede dom skal ophæves.

Appellanten har støttet sig på tre appelanbringender.

For det første udgjorde det forhold, at den appellerede dom ikke behandlede appellantens indsigelser vedrørende spørgsmålet, om det oprindelige søgsmål — herunder med hensyn til det fjerde anbringende — kunne antages til realitetsbehandling, en tilsidesættelse af appellantens ret til forsvar ved Retten. Den appellerede dom så bort fra appellantens formalitetsindsigelser uden at angive en begrundelse/motivation for, hvorfor det ikke var nødvendigt at foretage en nærmere behandling af appellantens indsigelser.

For det andet gengav Retten ved at klassificere spørgsmålet om fordeling af omkostninger som et spørgsmål, der vedrører fastlæggelsen af normalværdien og således beregningen af dumpingmargenen, beviserne fejlagtigt. Ingen af de argumenter, som sagsøgeren fremførte under den administrative procedure, knytter spørgsmålet om fordeling af omkostninger til beregningen af dumpingmargenen.

Endelig er den appellerede dom i strid med grundforordningens (1) artikel 10 og med det generelle princip om forbud mod tilbagevirkende kraft, eftersom appellantens antidumpingtold rent faktisk er blevet forhøjet med tilbagevirkende kraft fra 3,6 % til 12,8 %.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT 2009, L 343, s. 51).