7.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/39


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 23. februára 2018 – Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Vec C-142/18)

(2018/C 161/43)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Skype Communications Sàrl

Žalovaný: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa definícia elektronických komunikačných služieb uvedená v článku 2 písm. c) smernice 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (1), v znení zmien, chápať v tom zmysle, že hlasová služba VoIP ponúkaná prostredníctvom softvéru prepojeného vo verejnej komutovanej telefónnej sieti na pevné alebo mobilné číslo národného číslovacieho plánu (vo forme E.164) sa musí kvalifikovať ako elektronická komunikačná služba, bez ohľadu na skutočnosť, že služba prístupu na internet, prostredníctvom ktorej užívateľ pristupuje k uvedenej hlasovej službe VoIP, je už sama o sebe elektronickou komunikačnou službou, zatiaľ čo poskytovateľ softvéru ponúka túto službu za úhradu a uzatvára dohody s poskytovateľmi telekomunikačných služieb, ktorí sú riadne oprávnení vysielať a prepájať volania do verejnej komutovanej telefónnej siete, ktorá umožňuje prepájanie hovorov na pevné alebo mobilné číslo národného číslovacieho plánu?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, zostáva odpoveď nezmenená, ak zoberieme do úvahy, že funkcia softvéru, ktorá umožňuje hlasový hovor, je len jednou z jeho funkcií, pričom tento softvér možno používať aj bez nej?

3.

V prípade kladných odpovedí na prvé dve otázky, zostáva odpoveď na prvú otázku nezmenená, ak vezmeme do úvahy to, že poskytovateľ služieb vo svojich všeobecných podmienkach nepreberá žiadnu zodpovednosť voči koncovému zákazníkovi za prenos signálov?

4.

V prípade kladnej odpovede na prvé tri otázky, zostáva odpoveď na prvú otázku nezmenená, ak zohľadníme skutočnosť, že poskytovaná služba spĺňa tiež definíciu „služby informačnej spoločnosti“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).