7.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 161/39


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Cour d’appel de Bruxelles (Belgija) – Skype Communications Sàrl protiv Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Predmet C-142/18)

(2018/C 161/43)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d’appel de Bruxelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skype Communications Sàrl

Tuženik: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Prethodna pitanja

1.

Treba li definiciju elektroničke komunikacijske usluge, navedenu u članku 2. točki (c) Direktive 2002/21/EZ od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1), kako je izmijenjena, tumačiti na način da glasovnu uslugu putem IP-a koja se nudi preko programa i završava u javnoj komutiranoj telefonskoj mreži prema fiksnom ili mobilnom broju iz nacionalnog plana numeriranja (u obliku E.164) treba kvalificirati kao elektroničku komunikacijsku uslugu, bez obzira na činjenicu da je usluga pristupa internetu preko koje korisnik pristupa navedenoj glasovnoj usluzi putem IP-a već sama po sebi elektronička komunikacijska usluga, ali pružatelj programa nudi tu uslugu uz naknadu i sklapa sporazume s pružateljima telekomunikacijskih usluga koji su propisno ovlašteni za prijenos i prekid poziva u javnoj komutiranoj telefonskoj mreži i koji omogućuju završavanje poziva prema fiksnom ili mobilnom broju iz nacionalnog plana numeriranja?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, ostaje li odgovor isti ako se uzme u obzir činjenica da je opcija programa koja omogućuje govorni poziv samo njegova opcija i da se programom moguće koristiti i bez nje?

3.

U slučaju potvrdnih odgovora na prva dva pitanja, ostaje li odgovor na prvo pitanje isti ako se uzme u obzir činjenica da pružatelj usluge u svojim općim uvjetima predviđa da ne preuzima nikakvu odgovornost u odnosu na krajnjeg klijenta u pogledu prijenosa signala?

4.

U slučaju potvrdnih odgovora na prva tri pitanja, ostaje li odgovor na prvo pitanje isti ako se uzme u obzir činjenica da pružena usluga također odgovara definiciji „usluge informacijskog društva”?


(1)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL 2002., L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.)