14.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 166/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 22. februára 2018 – Skatteministeriet/Estron A/S

(Vec C-138/18)

(2018/C 166/27)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vestre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: Estron A/S

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa poznámka 2 písm. a) k 90. kapitole kombinovanej nomenklatúry v spojení so všeobecnými pravidlami č. 1 a 6 pre výklad KN vykladať v tom zmysle, že „časti, súčasti a príslušenstvo, ktoré sú tovarmi zahrnutými do akejkoľvek z položiek tejto kapitoly alebo 84., 85. alebo 91. kapitoly“ sa vzťahuje na tovary v štvorciferných položkách v týchto kapitolách alebo sa poznámka má vykladať tak, že odkazuje aj na súvisiace poznámky k podpoložkám (prvých šesť cifier) v kapitolách 84, 85, 90 a 91?

2.

Mali by byť konektory, ako sú tie, o ktoré ide v prejednávanej veci, zatriedené do podpoložky KN 8544 42 90, podpoložky KN 9021 40 00 alebo podpoložky KN 9021 90 10?

3.

Mala by sa poznámka 1 písm. m) k triede XVI vykladať v tom zmysle, že ak je tovar zahrnutý do 90. kapitoly, nemôže byť zahrnutý aj do 84. kapitoly a 85. kapitoly?