14.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 166/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 22 lutego 2018 r. – Skatteministeriet / Estron A/S

(Sprawa C-138/18)

(2018/C 166/27)

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Skatteministeriet

Strona pozwana: Estron A/S

Pytania prejudycjalne

1.

Czy uwagę 2 lit. a) do działu 90 Nomenklatury scalonej (1) w związku z ogólnymi regułami interpretacji CN nr 1 i 6, należy interpretować w ten sposób, że „części i akcesoria, które są towarami objętymi dowolną pozycją niniejszego działu lub działu 84, 85 lub 91” to towary objęte czterocyfrowymi pozycjami tych działów, czy uwagę tę należy rozumieć w ten sposób, że odnosi się ona również do podpozycji (pierwsze sześć cyfr) w działach 84, 85, 90 i 91?

2.

Czy złącza takie jak te będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny zostać zaklasyfikowane do podpozycji CN 8544 42 90, podpozycji CN 9021 40 00 czy też podpozycji CN 9021 90 10?

3.

Czy uwagę 1 lit. m) do sekcji XVI należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy towar jest objęty działem 90, nie może być on również objęty działami 84 i 85?


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 1987 L 256, s. 1, polskie wydanie specjalne: rozdział 2 tom 2 s. 382-386).