14.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 166/20


A Tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2018. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sea Chefs Cruise Services GmbH kontra Ministre de l’Action et des Comptes publics

(C-133/18. sz. ügy)

(2018/C 166/26)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Montreuil

Az alapeljárás felei

Felperes: Sea Chefs Cruise Services GmbH

Alperes: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv (1) 20. cikkének (2) bekezdése rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy azok jogvesztő szabályt képeznek, ami azt jelenti, hogy ha a valamely tagállambeli adóalany a hozzáadottérték-adó visszatérítést egy olyan másik tagállamban kéri, amelyben nincs letelepedve, nem érvényesítheti a visszatérítés iránti kérelmét az adóügyi bíróság előtt, amennyiben az említett cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a hatóságok által küldött információkérésre a válaszadási határidőben nem válaszolt, vagy ellenkezőleg, azokat úgy kell értelmezni, hogy az adóalany az irányelv 23. cikkében meghatározott fellebbezési jog keretében és a hozzáadottérték-adó semlegességének és arányosságának elveire figyelemmel a kérelmét az adóügyi bíróság előtt érvényesítheti?


(1)  A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i tanácsi irányelv (HL 2008. L 44., 23. o.).