14.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 166/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal administratif de Montreuil (Francie) dne 20. února 2018 – Sea Chefs Cruise Services GmbH v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-133/18)

(2018/C 166/26)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

tribunal administratif de Montreuil

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Sea Chefs Cruise Services GmbH

Žalovaný: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008 (1) vykládáno v tom smyslu, že stanoví pravidlo o zániku nároku, které znamená, že osoba povinná k dani v jednom členském státě, která požaduje vrácení daně z přidané hodnoty v členském státě, v němž není usazena, nemůže doplnit svoji žádost o vrácení daně před daňovým soudem, pokud nedodržela lhůtu pro odpověď na žádost o informace od správce daně v souladu s ustanoveními odstavce 1 téhož článku, anebo v tom smyslu, že tato osoba povinná k dani může v rámci práva na opravný prostředek podle článku 23 směrnice a s ohledem na zásadu neutrality a zásadu proporcionality daně z přidané hodnoty doplnit svou žádost před daňovým soudem?


(1)  Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (Úř. věst. 2008, L 44, s. 23).