16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 19 februari 2018 – SM mot Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Mål C-129/18)

(2018/C 134/23)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i det nationella målet

Klagande: SM

Motpart: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenienter: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) och Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Tolkningsfrågor

1.

Ska ett barn, vars stadigvarande vårdnadshavare är en eller flera unionsmedborgare enligt bestämmelserna om kafala eller ett liknande system i barnets ursprungsland, anses vara en ”släkting i rakt nedstigande led” i den mening som avses i artikel 2.2 c i direktiv 2004/38 (1)?

2.

Kan andra bestämmelser i direktivet, särskilt artiklarna 27 och 35, tolkas så, att de innebär att sådana barn kan nekas inresa om de har utsatts för, eller löper risk att utsättas för, utnyttjande, övergrepp eller människohandel?

3.

Har en medlemsstat, när ett barn som inte är en avkomling till en EES-medborgare genom blodsförvantskap, rätt att undersöka huruvida det förfarande som tillämpades för att utse förmyndare eller vårdnadshavare för detta barn i tillräcklig utsträckning tog hänsyn till barnets intressen, innan medlemsstaten erkänner att detta barn är en släkting i rakt nedstigande led till denna EES-medborgare i den mening som avses i artikel 2.2 c?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).