16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 19. februarja 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Zadeva C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SM

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenientki: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) in Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je otrok, ki je pod stalnim skrbništvom državljana ali državljanov Unije v skladu s „kafala“ ali drugo enakovredno ureditvijo, določeno z zakonodajo otrokove izvorne države, „potomec v ravni črti“ v smislu člena 2, točka 2(c), Direktive 2004/38? (1)?

2.

Ali se druge določbe te direktive, zlasti člena 27 in 35, lahko razlagajo tako, da se takim otrokom vstop zavrne, kadar so žrtve izkoriščanja, zlorabe ali trgovine z ljudmi ali so v nevarnosti, da to postanejo?

3.

Ali ima država članica, preden prizna otroka, ki ni krvni potomec državljana EGP, za potomca v ravni črti na podlagi navedenega člena 2, točka 2(c), pravico preučiti, ali je bil postopek za postavitev otroka pod skrbništvo ali v varstvo tega državljana EGP takšen, da so bile v njem dovolj upoštevane otrokove koristi?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96 EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).