16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 19. února 2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Věc C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SM

Odpůrce: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Vedlejší účastníci řízení: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) a Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Předběžné otázky

(1)

Je dítě, které je v trvalém opatrovnictví občana nebo občanů Unie na základě institutu „kafala“ nebo jiné podobné úpravy stanovené právními předpisy země jeho nebo jejich původu, „potomkem v přímé linii“ ve smyslu čl. 2 bodu 2 písm. c) směrnice 2004/38 (1)?

(2)

Lze další ustanovení této směrnice, zejména články 27 a 35, vykládat v tom smyslu, že odepírají vstup takovým dětem, jsou-li oběťmi vykořisťování, zneužívání nebo obchodování s lidmi nebo jim takové zacházení hrozí?

(3)

Je členský stát oprávněn před tím, než uzná dítě, které není pokrevním potomkem státního příslušníka EHP, za potomka v přímé linii podle čl. 2 odst. 2 písm. c), zkoumat, zda postupy použité pro umístění dítěte do opatrovnictví nebo pro svěření do péče tomuto státnímu příslušníkovi EHP dostatečně zohlednily nejlepší zájmy dítěte?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77).