201807130122003822018/C 268/231282018CJC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20180216171822

Zadeva C-128/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 16. februarja 2018 – Strafverfahren/Dumitru-Tudor Dorobantu


C2682018SL1720120180216SL0023172182

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 16. februarja 2018 – Strafverfahren/Dumitru-Tudor Dorobantu

(Zadeva C-128/18)

2018/C 268/23Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (višje deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Obdolžena oseba: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg (državno tožilstvo v Hamburgu, Nemčija)

Drugi udeleženec v postopku: Dumitru-Tudor Dorobantu

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Kakšne minimalne zahteve glede razmer v zaporu se pri izvajanju Okvirnega sklepa ( 1 ) zahtevajo na podlagi člena 4 Listine?

a.

Ali pravo Unije določa „absolutno“ najmanjšo velikost bivalnega prostora zapornika, katere neizpolnitev vedno pomeni kršitev člena 4 Listine?

i.

Ali se pri določitvi individualnega deleža upošteva, ali gre za samice ali večposteljne sobe?

ii.

Ali je pri izračunu velikosti bivalnega prostora treba odšteti površino, ki jo zaseda pohištvo (postelja, omara, itd.)?

iii.

Kateri gradbeni pogoji morajo biti izpolnjeni za skladnost razmer v zaporu s pravom Unije? Kakšen pomen ima neposreden (ali zgolj posreden) dostop do sanitarij ali drugih prostorov ter oskrba z mrzlo in toplo vodo, ogrevanje, osvetlitev, itd.?

b.

Kakšno vlogo imajo pri ocenjevanju različni „režimi prestajanja kazni“, in sicer različne stopnje zaprtosti in različne stopnje svobode gibanja v zavodu za prestajanje kazni zapora?

c.

Ali se lahko – kot je to storil senat v svojih odločbah o dopustitvi – upoštevajo tudi pravne in organizacijske izboljšave v odreditveni državi članici (uvedba sistema ombudsmana, vzpostavitev sodišč za izvrševanje kazni, itd.)?

2.

Na podlagi kakšnih meril se preverjajo razmere v zaporu z vidika temeljnih pravic prava Unije? V kakšnem obsegu ta merila vplivajo na razlago pojma „dejanske nevarnosti“ v smislu sodne prakse Sodišča v zadevi Aranyosi in Căldăraru?

a.

Ali lahko pravosodni organi izvršitvene države članice izvajajo obsežen nadzor razmer v zaporu v odreditveni državi članici, oziroma se morajo omejiti na „nadzor očitne nezakonitosti“?

b.

Če bo Sodišče v okviru odgovora na prvo vprašanje za predhodno odločanje prišlo do zaključka, da pravo Unije določa „absolutne“ pogoje glede razmer v zaporu: ali bi neizpolnitev teh minimalnih pogojev pomenila „nezmožnost tehtanja“, ki bi hkrati vedno pomenila obstoj „dejanske nevarnosti“, ki prepoveduje izročitev, ali se lahko izvršitvena država članica vključi v tehtanje? Ali se lahko pri tem upoštevajo vidiki, kot so zagotavljanje pravne pomoči znotraj Unije, delovanje evropskega kazenskega sistema ali načeli medsebojnega zaupanja in medsebojnega priznavanja?


( 1 ) Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami; UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34.