201807130122003822018/C 268/231282018CJC26820180730ET01ETINFO_JUDICIAL20180216171822

Kohtuasi C-128/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 16. veebruaril 2018 – kriminaalmenetlus Dumitru-Tudor Dorobantu suhtes


C2682018ET1720120180216ET0023172182

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Saksamaa) 16. veebruaril 2018 – kriminaalmenetlus Dumitru-Tudor Dorobantu suhtes

(Kohtuasi C-128/18)

2018/C 268/23Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

versus

Dumitru-Tudor Dorobantu

Eelotsuse küsimused

1.

Millised miinimumnõuded tuleb kinnipidamistingimustele raamotsuse 2002/584/JSK ( 1 ) kontekstis harta artikli 4 alusel esitada?

a.

Kas konkreetselt liidu õiguse seisukohast lähtudes eksisteerib kinnipeetava kambri suuruse absoluutne alampiir, millest väiksema kambri puhul on alati tegemist harta artikli 4 rikkumisega?

i.

Kas kinnipeetava isikliku osa kindlaksmääramisel tema kambrist on oluline, kas tegemist on üksik- või ühiskambriga?

ii.

Kas kinnipeetava kambri suuruse arvestamisel tuleb maha arvata mööbli (voodi, kapp jne) all olev pind?

iii.

Millised ehituslikud eeltingimused võivad olla liidu õigusega kooskõlas olevate kinnipidamistingimuste seisukohast olulised? Milline tähtsus võib olla kinnipeetava kambrist otse (või ainult kaudselt) võimaldatud juurdepääsul näiteks hügieeni- või muudesse ruumidesse, ning külma ja sooja vee, kütte, valgustuse jms olemasolul?

b.

Milline tähtsus on hindamise juures erinevatel kinnipidamisrežiimidel, täpsemalt erinevatel kinnipidamisasutuses vabalt liikumise aegadel ja liikumisvabaduse erinevatel määradel?

c.

Kas arvesse võib võtta ka vahistamismääruse teinud liikmesriigis ellu viidud õiguslikke ja organisatsioonilisi positiivseid muudatusi (ombudsmani süsteemi kasutuselevõtt, karistuse täideviimise kohtute loomine jne), nagu seda tegi eelotsusetaotluse esitanud kohtu kriminaalkolleegium oma otsustes väljaandmise lubatavuse kohta?

2.

Milliste kriteeriumide alusel tuleb kinnipidamistingimusi liidu põhiõiguste seisukohast hinnata? Mil määral mõjutavad need kriteeriumid mõiste „tegelik oht“ tõlgendamist Euroopa Kohtu praktika tähenduses kohtuasjades Aranyosi ja Căldăraru?

a.

Kas vahistamismäärust täitva liikmesriigi õigusasutustel on selles osas õigus viia läbi vahistamismääruse teinud liikmesriigi kinnipidamistingimuste ulatuslik kontroll või peavad nad piirduma nn ilmselge õigusvastasuse kontrollimisega?

b.

Kui Euroopa Kohus jõuab esimesele eelotsuse küsimusele vastamisel järeldusele, et kinnipidamistingimuste puhul eksisteerivad liidu õigusest tulenevad absoluutsed nõuded: kas nende miinimumnõuete täitmata jätmine oleks nö kaalutlust mittelubav selles tähenduses, et niisugusel juhul oleks alati tegemist väljaandmist keelava „tegeliku ohuga“, või võib vahistamismäärust täitev liikmesriik siiski väljaandmist kaaluda? Kas seejuures võib arvesse võtta niisuguseid pidepunkte nagu kinnipidamine ELi-sisesest õigusabi toimimisest, ELi kriminaalmenetluse talitlusvõime või vastastikuse usalduse ja vastastikuse tunnustamise põhimõtted?


( 1 ) Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).