30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 16. februára 2018 – A-PACK CZ, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

(Vec C-127/18)

(2018/C 152/23)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka (žalobkyňa v prvostupňovom konaní): A-PACK CZ, s.r.o.

Ďalší účastník konania (žalovaný v prvostupňovom konaní): Odvolací finanční ředitelství

Prejudiciálne otázky

1.

Možno článok 90 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1) vykladať s ohľadom na zásadu daňovej neutrality a zásadu proporcionality tak, že členským štátom umožňuje prostredníctvom odchylnej právnej úpravy stanoviť také podmienky, ktoré pre určité prípady vylúčia zníženie základu dane v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia ceny?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, je v rozpore s článkom 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1) taká vnútroštátna právna úprava, ktorá znemožňuje platcovi dane z pridanej hodnoty opraviť výšku dane, ak mu vznikla povinnosť priznať daň pri uskutočnení zdaniteľného plnenia voči inému platcovi, ktorý za plnenie zaplatil len čiastočne alebo nezaplatil vôbec a ktorý následne prestal byť platcom dane z pridanej hodnoty?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.