30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 16. veebruaril 2018 – A-PACK CZ, s.r.o. versus Odvolací finanční ředitelství

(Kohtuasi C-127/18)

(2018/C 152/23)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kassaator (kaebaja esimeses kohtuastmes): A-PACK CZ, s.r.o.

Vastaspool (vastustaja esimeses kohtuastmes): Odvolací finanční ředitelství

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 90 lõiget 2 saab neutraalse maksustamise põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet arvestades tõlgendada nii, et see võimaldab liikmesriikidel kehtestada erandtingimusi, millega teatavatel juhtudel välistatakse maksustatava väärtuse vähendamine juhul, kui hind jääb täielikult või osaliselt tasumata?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas siseriiklik õigusnorm on vastuolus nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 90 eesmärgiga, kui see ei võimalda käibemaksukohustuslastel maksusummat korrigeerida, kui maks muutus sissenõutavaks maksustatavalt kaubatarnelt või teenuse osutamiselt teisele maksukohustuslasele, kes tasus selle eest kõigest osaliselt või jättis üldse tasumata ja hiljem lakkas olemast käibemaksukohustuslane?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.