30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 14. februára 2018 – Sandoz Ltd, Hexal AG/G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

(Vec C-114/18)

(2018/C 152/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Sandoz Ltd, Hexal AG

Odporkyne: G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

Prejudiciálna otázka

V prípade, ak jediná aktívna zložka, na ktorú sa vzťahuje dodatkové ochranné osvedčenie vydané na základe [nariadenia o DOO] (1), patrí do triedy zlúčenín špecifikovaných v rámci patentovej prihlášky definíciou Markush, pričom všetky zlúčeniny patriace do tejto triedy napĺňajú podmienku skutočného vynálezcovského technického pokroku vo vzťahu k patentu, je na účely článku 3 písm. a) nariadenia o DOO postačujúce, aby bola takáto zlúčenina po preskúmaní jej štruktúry okamžite rozpoznaná ako spadajúca do uvedenej triedy (v dôsledku čoho by bola chránená patentom na základe vnútroštátneho patentového práva) alebo musia špecifické substituenty potrebné na vytvorenie aktívnej zložky spĺňať podmienku, že by ich skúsená osoba dokázala na základe vlastných všeobecne dostupných znalostí odvodiť po preskúmaní znenia nárokov patentu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).