30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/16


Överklagande ingett den 13 februari 2018 av Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 30 november 2017 i mål T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (ombud: advokaterna J. Güell Serra och E. Stoyanov Edissonov)

Övriga parter i målet: Europeiska unionen immaterialrättsmyndighet, Joaquín Nadal Esteban

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara det angripna beslutet,

ogiltighetsförklara det omtvistade varumärket nr 9917436, och

förplikta Joaquín Nadal Esteban och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen angav i den överklagade domen, vad gäller bedömningen av villkoren för tillämpning av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (1), att det framgick tydligt av domstolens dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, att ond tro förutsatte att det förelåg en förväxlingsrisk och att det följaktligen krävdes att de aktuella varorna och tjänsterna var liknande eller identiska.

Klaganden menar att det inte framgår av domen i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli att sökandens onda tro förutsätter att det finns en förväxlingsrisk mellan parternas varumärken/kännetecken, utan att förekomsten av en sådan förväxlingsrisk bara är ett exempel på faktorer som kan beaktas och inte ett villkor sine qua non för tillämpningen av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

Klaganden hävdar således att tribunalen gjorde en felaktig tolkning av domen i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli och en felaktig tillämpning av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 när den fann att nämnda artikel förutsatte eller krävde att det fanns en förväxlingsrisk hos allmänheten och följaktligen att de aktuella varorna och tjänsterna skulle var lika eller identiska. Den gjorde sig således skyldig till en felaktig rättstillämpning.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).