30.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 152/16


Pritožba, ki jo je družba Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ 13. februarja 2018 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 30. novembra 2017 v zadevi T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (zastopnika: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Joaquín Nadal Esteban

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo, zoper katero je vložena pritožba, razveljavi;

izpodbijano odločbo razveljavi;

izpodbijano znamko Evropske unije št. 9917436 razglasi za nično in

Joaquínu Nadalu Estebanu in EUIPO naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v sodbi, ki je predmet pritožbe, pri presoji pogojev za uporabo člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (1) ugotovilo, da iz sodbe Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, izhaja, da slaba vera predpostavlja obstoj verjetnosti zmede in da morajo biti zato zadevni proizvodi ali storitve podobni ali enaki.

Pritožnica trdi, da iz sodbe v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ne izhaja, da slaba vera vlagatelja zahteve za registracijo predpostavlja obstoj verjetnosti zmede med znamkami oziroma znaki strank, ampak da je obstoj take verjetnosti zmede le primer dejavnika, ki se ga lahko upošteva, ne pa sine qua non pogoj za uporabo člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Pritožnica zato trdi, da je Splošno sodišče z ugotovitvijo, da člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 predpostavlja ali zahteva obstoj verjetnosti zmede v javnosti in torej podobnost ali enakost zadevnega blaga ali storitev, napačno razlagalo sodbo v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli in napačno uporabilo člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Zato je napačno uporabilo pravo.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).