30.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 152/16


Odvolanie podané 13. februára 2018: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 30. novembra 2017 vo veci T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (v zastúpení: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Joaquín Nadal Esteban

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

rozhodol, že sporná ochranná známka Európskej únie č. 9917436 je neplatná a

uložil Joaquínovi Nadalovi Estebannovi a EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd v napadnutom rozsudku rozhodol, že pokiaľ ide o podmienky pre uplatnenie článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (1) z rozsudku Súdneho dvora z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361 je zjavné, že konanie, ktoré sa nevykoná v dobrej viere, zakladá domnienku o pravdepodobnosti zámeny, a že je teda nutné, aby predmetné tovary a služby boli podobné alebo totožné.

Odovolateľka tvrdí, že z rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli nevyplýva, že v prípade, že prihlasovateľ ochrannej známky nekoná v dobrej viere, je tým založená domnienka o pravdepodobnosti zámeny ochrannej známky alebo označenia medzi účastníkmi konania, ale že existencia pravdepodobnosti zámeny je len príkladom faktorov, ktoré môžu byť zohľadnené, a nie podmienkou sine qua non na uplatnenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Odvolateľka preto tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vyložil rozsudok vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli a nesprávne uplatnil článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keď konštatoval, že tento článok predpokladá či vyžaduje existenciu pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti a teda podobnosť či totožnosť dotknutých tovarov či služieb. Všeobecný súd sa tak dopustil nesprávneho právneho posúdenia.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).