30.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 152/16


Žalba koju je 13. veljače 2018. podnio Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 30. studenoga 2017. u predmetu T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(Predmet C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (zastupnici: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Joaquín Nadal Esteban

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine pobijanu presudu;

poništi osporavanu odluku;

utvrditi ništavost spornog EUTM-a br. 9917436; i

naloži Joaquínu Nadalu Estebanu i EUIPO-u snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je u pobijanoj presudi u pogledu ocjenjivanja uvjeta za primjenu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 (1) naveo da je iz presude Suda od 11. lipnja 2009., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, razvidno da zla vjera pretpostavlja da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu i da se stoga zahtijeva da proizvodi i usluge o kojima je riječ budu slični ili istovjetni.

Žalitelj tvrdi da iz presude Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ne proizlazi da zla vjera podnositelja prijave za registraciju pretpostavlja da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između žigova/znakova stranaka, ali da je postojanje takve vjerojatnosti dovođenja u zabludu samo primjer čimbenika koji se mogu uzeti u obzir, a ne conditio sine qua non za primjenu članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

Žalitelj stoga tvrdi da je time što je zaključio da se člankom 52. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 pretpostavljalo ili zahtijevalo da postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu i stoga sličnost ili istovjetnost proizvoda i usluga o kojima je riječ, Opći sud pogrešno protumačio presudu u predmetu Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli i pogrešno primijenio članak 52. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009. Slijedom toga počinio je pogrešku koja se tiče prava.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)