30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/16


Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞi 13. veebruaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-687/16: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ versus EUIPO

(Kohtuasi C-104/18 P)

(2018/C 152/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (esindajad: advokaadid J. Güell Serra ja E. Stoyanov Edissonov)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Joaquín Nadal Esteban

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada vaidlusalune otsus;

tunnistada vaidlusalune ELi kaubamärk nr 9 917 436 kehtetuks;

mõista kohtukulud välja Joaquín Nadal Estebanilt ja EUIPO-lt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuses seoses määruse nr 207/2009 (1) artikli 52 lõike 1 punkti b kohaldamise tingimustega, et Euroopa Kohtu 11. juuni 2009. aasta kohtuotsusest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361 nähtuvalt on selge, et pahausksus eeldab segiajamise tõenäosust ning sellest tulenevalt peavad asjaomased kaubad ja teenused olema identsed või sarnased.

Apellant väitel ei nähtu kohtuotsusest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, et registreerimistaotleja pahausksus eeldab poolte kaubamärkide/tähiste segiajamise tõenäosust, vaid et sellise segiajamise tõenäosuse olemasolu on üksnes näide tegurite kohta, mida saab arvesse võtta ja tegemist ei ole määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b kohaldamise tingimusega sine qua non.

Seetõttu väidab apellant, et Üldkohus tõlgendas kohtuotsust Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ebaõigesti ja kohaldas ebaõigesti määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b, kui ta leidis, et selle määruse artikli 52 lõike 1 punkt b eeldab või seab nõude, et peab esinema tõenäosus, et asjaomane avalikkus ajab vastavad kaubad ja teenused segi ning seega on need kaubad ja teenused sarnased või identsed. Seetõttu rikkus ta õigusnormi.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, 24.3.2009, lk 1).