14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 166/19


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 12 februarie 2018 – Idi Srl/Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Cauza C-101/18)

(2018/C 166/25)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Recurentă:: Idi Srl

Intimată: Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

Întrebările preliminare

1)

Este compatibil cu articolul 45 alineatul (2) literele (a) și (b) din Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 (1) ca simpla solicitare de concordat preventiv prezentată instanței competente de către debitor să fie considerată „procedură în curs”?

2)

Este compatibil cu reglementarea menţionată ca declarația prin care debitorul recunoaște că se află în stare de insolvență şi că intenţionează să formuleze o cerere de concordat preventiv „în alb” (ale cărui caracteristici au fost precizate anterior) să fie considerată o cauză de excludere din procedura de achiziţie publică, interpretându-se astfel în mod extins conceptul „procedură în curs” prevăzut de reglementarea comunitară (articolul 45 din directivă) și naţională (articolul 38 din Decretul legislativ nr. 163-2006) menţionată?


(1)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116).